Семейна медиация

Ако две деца се карат за един портокал:

 • Позиционни преговори е всеки да излага аргументи и сила, за да вземе портокала.
 • Компромис е да се раздели портокалът на две.
 • Медиация е да се изслушат емоциите на децата и оттам да се видят действителните им нужди. Да се разбере, че едното дете иска сока, а другото кората. Да се потърсят варианти как на практика и двата интереса да се удовлетворят. Да се подпише споразумение, което понеже удовлетворява нуждите и на двете страни, се изпълнява доброволно. Двете деца да запазят добрите си взаимоотношения и за напред.

Медиацията

е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Семейна медиация се използва:

 • когато партньорите имат спорове. Целта е тези спорове да се решат конструктивно, да се достигне до споразумение, в което и двете страни да са удовлетворили интересите си и да запазят добри дългосрочни взаимоотношения, без да се стига до съд или агресия.
 • при прекратяване на брак или съжителство.  При бракоразводните дела, често има много емоции и напрежение. При подобни бушуващи спорове, значителни щети се нанасят върху децата. Медиацията насочва вниманието към бъдещи добри взаимоотношения в името на детето и постигане на споразумение съгласно изискванията на закона.

Основни теми при бракоразводна медиация:

 • упражняване на родителски права
 • местоживеене на детето
 • режим на лични на лични отношения
 • издръжка на децата
 • ползване на семейното жилище
 • издръжка между съпрузите
 • фамилно име

Бъдещето е в извънсъдебното решаване на спорове. В тази връзка според нашето законодателство съдът е длъжен да насочва страните към възможността да използват медиация.

Нормативна база

 • Закон за медиацията.
 • Наредба № 2 от 15 март 2007 г.
 • Директива 2008/52/ео

Повече по темата може да научите оттук, вкл. :

Вече 28 години в консултантската си практика асистирам на хората да си решават мирно споровете.
Вписан медиатор съм в Единния регистър към Министерството на правосъдието.
Също така съм и IMI Qualified Mediator
Член на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения.

Ако имате спор,
за който имате нужда от професионална асистенция, за да го разрешите, може да се свържете с мен на contact@LMironova.com или да позвъните на 0884 565 978.