Общи условия за провеждане на медиация

 1. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.
 1. Принципи на медиацията
   1. Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.
   2. Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора. В процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните.
   3. Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата. Изключение са изричното съгласие на страната, която я е предоставила информацията или случаите по чл. 7 ал. 3 от Закона за медиацията.
   4. По време на процедурата не се водят протоколи, а след приключване на процедурата водените записки се унищожават.
 2. Страните се ангажират да участват в процедурата по медиация добросъвестно.
   1. Страните разбират, че медиацията е доброволна процедура и изходът ѝ зависи от активното им участие и готовност за сътрудничество.
   2. Страните се съгласяват да положат усилия за разрешаване на спора във взаимен интерес.
   3. Задължение на страните, ако има заведено дело, е да уведомят съдията за резултата от медиацията.
 3. Задължения и отговорност на медиатора
   1. Медиаторите отговарят за създаването на благоприятна среда за конструктивен разговор между страните за разрешаване на спора.
   2. Те направляват разговора, като осигуряват изслушване на всеки, проучване на спорните въпроси и фактите, изследване на интересите на всяка страна, и подпомагат проучването на подходящи варианти за разрешаване на спора според критерии, приемливи за страните.
   3. Медиаторът не може да дава правни съвети.
   4. По време на процедурата медиаторът е длъжен да се съобразява с мнението на всяка от страните по спора.
   5. Медиаторът се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност.
   6. Медиаторът не може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие.
   7. Медиаторът не отговаря, ако страните не постигнат споразумение.
   8. Медиаторът не отговаря за неизпълнение на споразумението.
   9. Медиаторът има право да прекрати медиацията, ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен начин.
   10. Медиаторът осигурява условия споразумението между страните да се постигне по взаимно съгласие и с разбиране на договореностите в него.
 4. Роля на медиаторите
   1. Медиаторите съдействат на страните за постигането на спогодба, като им помагат: за установяване на спорните въпроси, при преодоляване на пречките в общуването между тях, за намирането на общи интереси, за проучването на възможни варианти за разрешение на спора, и за договарянето на спогодба за уреждане на някои или всички спорните въпроси.
 5. Правни съвети и помощ
   1. Медиаторите не предоставят правни съвети на страните в медиация.
   2. Страните се насърчават да се консултират с доверен правен съветник във всеки момент от медиацията, включително да участват с такъв по време на процедурата. Във всички случаи преди подписване на споразумението е силно препоръчително страните да потърсят адвокатски съвет по отношение на поетите със споразумението ангажименти.
   3. Медиаторите нямат задължение да анализират или защитават законните права и задължения на страните.
   4. Медиаторите не отговарят за изготвянето или подаването на каквито и да е правни документи, включително за оформянето на споразумението между страните по начин, по който да бъде валидно и обвързващо за тях. Това е ангажимент на страните и техните адвокати.
 6. Процедурата по медиация се прекратява:
   1. с постигането на споразумение;
   2. по взаимно съгласие на страните, което е изразено ясно и недвусмислено;
   3. при отказ на една от страните;
   4. при смърт на страна по спора;
   5. при прекратяване на юридическото лице – страна по спора;
   6. с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата;
    NB: При прекратяване на процедурата по медиация висящото производство, което е било спряно, се възобновява в съответствие с разпоредбите на закона.
 7. Процедура за оплаквания
   1. За поддържане на добрия имидж на медиаторската дейност, медиаторът запазва като архив полученото оплакването и аргументираният отговор към него (в случай че това е приложимо).
 8. Обратна връзка
   1. След всяка медиация медиаторът събира обратна връзка от страните и техните представители – съгласно формата за обратна връзка.