Обучения за учители

СМИСЪЛ

Нещо което Любов Миронова добавя към съществуващите педагогически теории с Озарената педагогика, е че ние не си разменяме знания, а ние си разменяме състояния. Най-добрата учителка по математика, която е депресирана дава всъщност на децата депресия. Колкото по-малки са те, колкото по-активни са подражателните им сили, толкова по-цялостно те копират това ѝ състояние.

Учителите, както родителите са ваятели на детската душа и имат огромната отговорност за творенията си. Те са инвеститори, от качеството на чиито труд зависи бъдещето на нацията. Това поставя въпроса и изискването най-талантливите, здрави, морални богати духовно личности да са при децата като ролеви модели, ваятели и инвеститори. Колкото е по-малко детето толкова изискванията към личността на учителя са по-високи. На практика елитът трябва да е при най-малките, които с попиващия си ум копират възрастния буквално, без оценки за добро и лошо.

История на обучението на учители

в снимки, статии и видеа

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Любов Миронова през годините провежда в страната интензивна поредица от обучения на учители.

2007 – 2008 година основните теми са:

  1. Различните хора. Различните деца. Приемането.
  2. Комуникация под формата на лекции и тийм билдинги. Комуникация с колегите, с родителите и с деца. Проблеми и решения.
  3. Бюджетиране, напр. в Община Слатина двудневен курс за всички директори и счетоводители на учебни заведения в района. (NB: Към този момент Любов Миронова има зад гърба си и 13 години опит в още едно професионално направление, като главен счетоводител, финансов контролер и CEO в западни представителства).

2009 година – основната тема е Различието и нуждата от приемане. Потребностите на съвременните деца. Работата с различните деца. Работа в мултикултурна среда. Родителят като клиент. Приобщаване на родителите.

Любов Миронова е и обучител на учители по проекта По-различни, по-успешни, воден от Община Слатина към 8 мултикултурни детски градини.

2010 година – основни теми са  Децата на новата епоха. Характеристики. Нужди. Техники за работа с тях. Агресията. Начини и техники в помощ на учителите/родителите да подкрепят децата в неприетите от социума страни. Стъпки за промяна на Закона за народната просвета. Образованието през призмата на съвременните деца.

Любов Миронова е и обучител по проекта Програма за преодоляването на емоционални дефицити сред децата от домовете на възраст между 7 и 12 години воден от Сдружение Надежда за нас – 2008 с подкрепата на Тръст за гражданско общество за централна и Източна Европа и  Фондация „Институт Отворено общество“- София.

2011 година – Към темите, по които води обучения се добавят и: Смисъл на образованието. Визионерски срещи. Среда за израстване. Щадяща сетивата среда. Средата – позитивна атмосфера, изпълнена с любов и уважение.

2011 – 2012 година е лектор към Национален институт за обучение на директори в образованието НИОД по темата Взаимодействие семейство – училище

2011 – 2013 година е независим оценител на качеството на проекта CIVICO – Насърчаване на гражданската компетентност сред учениците, финансиране в рамките на Коменски – подпрограма на рамковата Програма за учене през целия живот. Организации от четири европейски държави създават наръчник с 40 плана на уроци по гражданско образование. Любов Миронова няма педагогически принос. Изготвя Наръчник за качество. На всеки шест месеца изготвя независим доклад за оценка на качеството на продукта, оценка на процесите спрямо плана и оценка на въздействието върху целевите групи.

2012 година – наред с другите теми идва темата  Ролята на учителя. Необходимата промяна в учителите в контекста на съвременните деца. Връзката – учители и ученици. Професионален стрес и съхраняване на учителя.

2013 години – темите са:  Отговорност и намерение на учителя в предучилищното възпитание. Урокът погледнат от заинтересованите страни. Съвременните тенденции в образователно-възпитателния процес.

2014 година – основни теми са: Устойчив модел за образование. Хармония с децата. Образователният модел, през призмата на съвременните деца. Преодоляване на трудностите при ограмотяване на учениците от ромски произход

2015 година – темите са:  Сравнение на различните педагогики. Ценности. Характер. Възпитание в добродетели и методи за преподаването им.

2016 година – основна тема е Здравословна среда за деца

2018 – 2020 година Любов Миронова води обучения одобрени със Заповед № РД 09-1133/04.07.2018 г.  и Заповед № РД 09-311/16.01.2019 г. на Заместник -министъра на образованието и науката и вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

  • Комуникация учители – учители, учители – родители – деца, УИН 97520002
  • Спокойна учебна среда, УИН 97520001
  • Съхранение на учителя, УИН 97520004
  • Възпитание чрез обучение в добродетели, УИН 97520005

Всяка една от програмите е от 16 присъствени учебни часа и носи 1 квалификационен кредит.

И някои училища и детски градини, с които Любов Миронова е работила през годините.