Нов образователен модел

Смисъл

Живеем във времена, в които се случват две промени.

 1. Капиталистическият строй си отива и се заменя с Информационно общество. Както когато феодализма си е отишъл, килийните училища са били заменени с класно-урочни училища, по подобие на фабрика, които да обслужват новата нужда от работници, така и сега идва време за нова форма на образование. Любов Миронова описва тази форма в лекциите, книгите и статиите си. (напр. в Образователен комплекс. Озарена педагогика.) Нарича я екипно-практически модел на обучение. Време е познатите клас, урок, сграда, науки, да се заменят с личностно развитие, екип, практика, изследване, осъзнатост за ефекта от действията и бездействията ни върху себе си, другите и цялото. (за да няма объркване фабриката не заменяме с IT офис – шарено, технологии и работа по проекти т.е. пременил се Илия в тия)
 2. Йерархичните системи се разпадат и са заменят от пулсиращи мрежи. Йерархични системи са пирамидални. Например на върха на пирамидата има фараон,  които има връзка с Бог и той спуска надолу по кастите послание за изпълнение. В пулсиращите мрежи всеки има връзка с Бог. Затваря си очите и е свързан. Не е нужен посредник за тази връзка. Така всички свързани с колективното, с цялото, жужат като единен организъм, при запазена индивидуална свободна воля. Първи стъпки в тази посока може да се наблюдават, като човек се зачете в историята на Linux.  В момена наблюдаваме разпад на традиционните йерархични структури, като държава, партии, всякакви форми на централизация…  За да стане по-ясно ето и една детска песен Свободни мрежи от албума Добродетели на Любов Миронова по тази тема. В този смисъл образованието се движи от йерархичност към органичност. Заедно родители, учители и деца като общност да съпреживяват. Новите взаймоотношения с децата в контекста на образование са описани в книгата Устойчив модел за образование и хармония с децата и в Проект Светлина.

В тази връзка, в цял свят е необходим устойчив нов модел за образование, с визия за седем поколения напред. За една октава.

История на темата за Нов образователен модел

в снимки, статии и видеа

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

15 .07.2010 г. – Образованието през призмата на новите деца – лекция заснета във формат на 18 кратки видеа.

Любов Миронова изнася поредица от лекции в цялата страна с ясна концепция за промяна на образователната система в контекста на съвременните деца и действителност. Представя я и пред работните групи, които готвят нов закон за образованието.

(Лекцията по-долу е органицирана от Сдружение Дебют в град Кюстендил. Специална благодарност за видеозаписите на г-н Лозен Йорданов. През 2010 година в България действа Закон за народната просвета, които забранява всякакви алтернативи на образование. Пет години по-късно, на 13.10.2015 г., ЗАКОН за предучилищното и училищното образование е обнародван. Любов Миронова ще инвестира много време и усилия в периода 2009 – 2015 година за да има текст в закона, които да позволи дори малко различие или възможност за т.нар. иновативни училища.)

1 Общо въведение и съдържание на презентацията – видео
2 Възпитанието (вкл.добродетели) – видео
3 Обучението – видео
4 Новите деца – видео
5 Нужди и права на съвременните деца – видео
6 Постъпване в първи клас. Равният достъп – видео
7 Формиране на посока в образованието – видео
8 Нива на промяна в образованието – видео
9 Философия и фокус в образованието – видео
10 Финансиране, измерване и оценяване на образованието – видео
11 Синхронизиране на позициите за образованието – видео
12 Чувствителността на сетивата на децата – видео
13 Щадяща сетивата среда за децата – видео
14 !Отговорността и намерението на учителите – видео
15 Квалификация, изисквания и критерии за работещите с деца – видео
16 Учебно съдържание – видео
17 Изкривяване на учебно съдържание – видео
18 Родителите и връзката с децата – видео

2010 – 2011 година Любов Миронова прави визионерски срещи в страната, с цел участниците да поговорят за бъдещето ни заедно и за бъдещето на образованието. Форматът на срещите, които е направила създават възможност за диалог, обединение, отсяване на важното от маловажното, сближаване на позициите и събиране през общи ценности. Чрез обединение и диалог да се върви по пътя на промяна на образователната система.

2012 година Любов Миронова разписва Проект Светлина. Училищен комплекс, с нова образователна система. Устойчив, свързан с общност  и живота в различните му форми, съобразен с нуждите на децата и човекознанието. Любов Миронова предлага цялостна концепция за промяна на настоящия индустриален образователен модел с визия за седем поколения напред.

2013 година Любов Миронова учредява Фондация Родители Учители Деца – ФРУД за реализирането на Проект Светлина. Търси се активно решение за финансиране. Има разговори с кметове, със собственици на богати фирми. Търси се богата общност от родители, за които образованието е ценност. Проектът се възприема като елитарен, авангарден към този момент и чака своето време. Любов Миронова инвестира следващите години чрез лекции и статии да приземява идеите и принципите в проекта, да го прави разбираем, достъпен до широка аудитория. Проект Светлина чака критична маса от хора да го осъзнаят и материализират.

2014 година Любов Миронова провежда поредица от лекции и събития с които акцентира, че промяна на образователната система трябва да се прави със споделена визия, съобразно нуждите на децата и с устойчивост.  Като обобщение излиза от печат книгата ѝ Устойчив модел за образование и хармония с децатавидеа и статии.

11.10.2014 г. Образователният модел за следващите 250 години – видео – Трета алтернативна научна конференция

2015 година – Любов Миронова организира и финансира Форум Хармония с децата. Творци на хуманна педагогика – видеа и презентации.

Над 20 лектори представят възможностите за образование на деца –  Форум Хармония с децата – Творци на хуманна педагогика. Представени са седем педагогически модела, които са хуманни, човеколюбиви, с обич към детето. Любов Миронова представя Озарената педагогика, която разписва.

Ярки представители на хуманната педагогика:

   1. Януш Корчак. Селестен Френе
   2. Сухомлински. Плакроуз. Амонашвили. 

Изследователски подход в образованието:

   1. Изследвания с динамични конструкции
   2. В ролята на изследователи
    Педагогически принципи, взаимствани от музиката
    Родителски кооператив – създаване и организация

25.4.2015 г. Озарено училище видео – Форум Нови и действащи алтернативи в образованието Середнидипити

2020 година Любов Миронова прави проект за Озарена детска градина съобразен нормативната база в страната, които максимално да доближава заложените концепции в Проект Светлина и визия за образование в информационното общество. Промените в образованието в България стават бавно. Не непременно към подобряване на образователната система. Озарената детска градина е крачка, в рамките на нормативната рамка, в посока нов модел на образование в хармония с децата. В тази връзка, детската градина е планирана като част от общност (бизнес сграда на фирма или към затворен комплекс). За трите основни групи родители са предвидени отделни групи с отделни педагогически системи, среда и цели. Във връзка с появилата се 2020 година пандемия проектът е готов и отново чака осиновител.