Тарифа

Таксите за провеждане на процедура по медиация са:

 1. Такса за консултиране и преценка дали конкретен спор подлежи на разрешаване чрез медиация – 60 лв. на час (с вкл. ДДС).
 2. Регистрационна такса 60 лв. (с вкл. ДДС)
   1. Страната или страните, подаващи заявлението за медиация, придружават заявлението с документ за платена, неподлежаща на връщане, регистрационна такса. Регистрационната такса се заплаща, за да започне организирането на процедурата по медиация. Тя покрива първоначалната обработка и обмен на документи и свързването със страните.
   2. Таксата не подлежи на връщане вкл. и при несъгласие на втората страна да участва в медиация.
   3. При заявление за медиация заедно от двете страни регистрационна такса не се дължи.
 3. Първа въвеждаща среща с всички страни – за обясняване и приемане на процедурата от страните, подписване на договор със страните, определяне на правилата, часовете за срещи, без извършване на медиация по същество, до 1 час – 0 лева.
 4. Такса медиация спорове между съдружници, бизнес спорове вкл. и с клиенти, при бракоразводни спорове, семейни спорове, свързани с родителски права, лични отношения и издръжка, спорове на етажната собственост – 100 лв. на час (с вкл. ДДС).
 5. Таксата за медиация, започната със заявление заедно от двете страни, се намалява с 20% спрямо тази по т. 4
 6. Таксите при усложнени спорове – с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа обстановка, при случаи от обществен интерес, и при други специфични казуси, подлежат на индивидуално договаряне.
 7. Обхват на таксите
   1. Таксата е за труда на един медиатор.
   2. Не се начисляват допълнителни такси за администриране, нито за участието на втори медиатор.
   3. Таксата важи и за дистанционните и онлайн срещи и кореспонденция.

Времева рамка

 1. Таксите се заплащат предварително за 4 часа медиация.
 2. В случай че за постигане на споразумение се окаже необходимо медиацията да продължи повече от 4 часа, медиаторът дава на страните преценка за това колко време още би било необходимо за завършване на медиацията. Медиацията продължава след заплащане на допълнителните часове.

Разходи

 1. В случай че е необходимо да се извършат разходи за медиацията, напр. за превод, транспорт и хотелско настаняване (в случай на провеждане на медиация в населено място, различно от седалището на центъра за медиация), наем на зала, и други, тези разходи се одобряват и заплащат предварително от страните.
 2. При провеждане на медиация в друго населено място времето за път и подготовка се таксува в размер на 30% от почасовата ставка за съответния вид медиация.
 3. За всички направени разходи и за извършената медиация на страните се издава фактура.

Разпределяне на таксите и разходите между страните

 1. Посочените такси се отнасят общо за двете страни и се разпределят между страните поравно или съгласно договореност между тях.
 2. Разходите се разпределят поравно между страните, или се поемат от страната, която е поискала дейността, с която са свързани разходите.

Необвързаност със споразумението

 1. Таксите за медиация не са обвързани с постигането на споразумение, нито с изпълнението му.
 2. При постигане на споразумение не се дължи допълнително възнаграждение.
 3. Изготвянето на споразумението е отделна от медиацията услуга. За нея може да се обърнете към юрист.

Консултация

 1. При невъзможност за медиация такса за консултиране на страна по спор – същност, интереси, възможности за решаване на спора – 60 лв. на час (с вкл. ДДС).

Заплащане на таксите

 1. Всички такси за медиация се заплащат предварително, най-малко 2 дни преди датата на съответно уговорената сесия по медиация, по сметка:

IBAN: BG31 BPBI 7940 1087 0277 01
BIC: BPBIBGSF
в Юробанк България АД
получател: „Елвен БГ“ ООД
основание: Медиация или N на проформа

 1. Заплатените такси не подлежат на връщане след започване на първата сесия по медиация. В случай че страна или страни се откажат от провеждането на процедурата, преди да е започнала първата сесия по медиация, таксата се връща, като се задържат 10% от нея за административни разходи.

Любов Миронова – МЕДИАТОР
№ 20 2011 1903 в Единния регистър на медиаторите
Тел. + 359 884 565 978