Въпроси и отговори

 • Има ли специализация при медиаторите
 • Може ли да се присъства на медиация
 • Дали е необходимо присъствието на адвокат
 • Какво прави медиаторът
 • Какво не прави медиаторът
 • Колко струва медиацията на един спор
 • Защо работи медиацията

Има ли специализация при медиаторите

Медиаторът е ценен в областите си на компетентност. За да може да медиираш даден спор, е необходимо да познаваш материята, терминологията и да разбираш същността на спора. В този контекст силата ми е в три вида спорове:

 • Бизнес спорове – спорове между съдружници, вътрешноорганизационни спорове, спорове с клиенти или доставчици;
 • Семейни спорове, вкл. бракоразводни спорове;
 • Сложни спорове на групи хора, движени от общ интерес:
    • за сближаване на позиции на партии и/или членовете им за работа в обществен интерес;
    • за сближаване на позициите в обществени съвети и управленски органи на неправителствени организации;
    • за сближаване на позициите на учители, родители и деца.

Може ли да се присъства на медиация

Не, не може. Процедурата по медиация е поверителна и не може да присъстват външни лица на нея. Ето учебен филм как протича една търговска медиация, за добиване на представа.

Дали е необходимо присъствието на адвокат

При медиация между съдружници за някои казуси съдружниците предпочитат да присъстват с адвокати, а за други, с цел максимална поверителност и фокус в процеса, предпочитат да присъстват сами и се консултират с адвокатите си в телефонни разговори при нужда.

Във всички случаи е препоръчително, преди съдружниците да подпишат споразумението, до което са достигнали по време на медиацията, да го консултирате с адвокат. Така ще се уверят, че това, което са се споразумели е законно, отразява добре интересите им и са защитени правата им.

Какво прави медиаторът

 • Помага на страните да търсят решение и да се разберат;
 • Води процеса на комуникация:
    • Създава среда за диалог. Стреми се да разговори страните конструктивно;
    • Намалява напрежението в разговора, вкл. възпира преминаването му в обиди и квалификации;
    • Дава структура на разговора. Води страните стъпка по стъпка през процеса на медиация (дефиниране на спора, интересите, вариантите за решаването му, изготвянето на споразумение);
    • Извежда разговора от взаимните обвинения и обиди към поглед в бъдещото. Въдворява ред в хаотичността и емоциите, като насочва разговора към конструктивност;
    • Успява да чуе всяка страната, да я разбере и да обобщи по разбираем и за другата страна начин;
    • Стреми се да съхрани дългосрочните отношения на страните, като им помогне да решат спорните си въпроси спокойно и добронамерено.
 • Помага на страните да изчистят натрупани недоразумения. Като неутрална трета страна изслушва внимателно, без да съди. Задава въпроси, с които внася яснота по темата на спора;
 • В индивидуални срещи медиаторът може да изслуша чувствителна информация, която страната не иска да сподели в общата среща, за да няма злоупотреба с нея. Медиаторът търси да открие допирни точки с другата страна, която също може да има теми, с които да е в притеснение да сподели на обща среща;
 • Води процеса, в който страните да стигнат до споразумение, което да удовлетворява и двете страни. Такова споразумение се спазва доброволно и е устойчиво във времето. То държи страните фокусирани и им помага да работят и занапред заедно;
 • След като спорът е решен, партньорството с медиатора може да продължи в бъдеще за казуси, в които страните искат да намират устойчиво взаимноизгодно решение.

Какво не прави медиаторът

Медиаторът не е адвокат или консултант. Не дава правни консултации, не предлага варианти за решаване на спора, не дава решения, съвети и препоръки. Той е независим специалист по преговори и води процеса на комуникация.

Колко струва медиацията на един спор

Цените са описани подробно в Тарифата. В зависимост от сложността на спора и времето, необходимо на страните да постигнат разбирателство, цената най-често варира около 600 лева. В някой случаи е 240 лева, в други достига до 2400 лева. Достигне ли сумата 2400 лева, в повечето случаи това е индикатор, че страните нямат желание да решат спора си доброволно и е по-добре да продължат, като отидат на съд.

Защо работи медиацията

Тенденцията в световен план е медиацията да е предпочитан метод за решаване на спорове и съдебните дела да намаляват. Причината е, че тя е бърза, поверителна, несравнимо по-евтина, удовлетворяваща интересите на двете страни и даваща възможност за бъдещо партньорство.

Медиацията работи, защото вместо размяна на аргументи между страните и налагане със сила, се изследват нуждите на страните, намират се творчески начини за удовлетворението и на двете страни, и се подписва споразумение, което доброволно се изпълнява. Трето лице не налага решение, а страните сами стигат до такова, водени през процес от медиатора.

Любов Миронова – МЕДИАТОР
№ 20 2011 1903 в Единния регистър на медиаторите
Тел. + 359 884 565 978