Стъпки на процеса

 1. Запознаване с темата медиация
 2. Преценяване дали методът медиация е подходящ, за конкретния спор
 3. Заявление за медиация
 4. Заплащане на регистрационна такса (ако заявлението е подадено само от едната страна)
 5. Подписване на договор (споразумение) за медиация
 6. Заплащане на такса за медиация
 7. Медиация с цел спогодба 
     • За начало на медиацията се счита най-ранната дата от трите:
         • датата на постигане на съгласие на страните за започване на процедурата
         • подписването на споразумението за започване на медиация
         • деня на първата среща с медиатора
     • Първа среща
         • На първата среща всеки има възможност да изкаже мнението си, както и да чуе другия. Медиаторът направлява разговора така, че след като се изясни кои въпроси ще бъдат решавани, и какви са фактите и исканията по тях, да разбере какви са най-важните интереси и цели на всеки.
         • След първата обща среща и евентуално провеждане на отделна среща с всеки, обикновено се очертава какви са реалните интереси и цели на всеки и какви варианти за споразумение има.
         • Една процедура по медиация може да включва няколко срещи – индивидуални и общи. Клиентите сами преценяват и решават максималната продължителност на медиацията (часове в една среща и брой срещи), съобразно с наличните си нужди, времеви и парични средства.
     • Последващи срещи
         • След всяка среща медиаторът и страните се уговарят за дата на следваща среща, ако е необходима такава.
         • Продължителността на срещите зависи от времето, което страните могат да отделят, което е добре да бъде предварително уточнено.
         • Ако по някаква причина е неконструктивно разговорът да продължава с участието на всички в една зала, медиаторът може да прецени и да направи отделни срещи с всяка страна.
     • Приключване на медиацията
         • Ако бъде постигната договореност, страните подписват спогодба. Препоръчително е обаче преди да подпишете споразумението, ако не сте участвал с адвокат в процедурата по медиация, да се посъветвате с такъв, който да прецени доколко договаряното отговаря на законовите Ви права и очакванията за това какво би постановил съдът.
         • Медиаторът обикновено не съхранява подписаната от страните спогодба, нито има ангажимент да я представя в съда. Това е задължение на страните и адвокатите им.
         • Независимо от резултата, с който приключва медиацията, медиаторът отразява датата и начина на приключването й, без подробности за съдържанието на спогодбата, в регистър на медиациите, който да удостоверява края на медиацията.
         • Споразумението, постигнато в медиация в почти всички случаи се изпълнява доброволно, защото отговаря на основните искания на всеки от договарящите.
         • Разбира се, съществува възможност то да може да се изпълнява и принудително, ако се наложи – като се завери нотариално (чл.417 от Гражданския процесуален кодекс) или се представи за одобрение пред съда (без да се води съдебно производство, съдът ще провери само дали е законосъобразно и дали отговаря на добрите нрави – чл.18 от Закона за медиацията). Повече за силата на споразумението можете да намерите тук.

За повече информация и съобразяване с конкретните Ви нужди и възможности, моля свържете се с мен на телефон 0884 565 978

Любов Миронова – МЕДИАТОР
№ 20 2011 1903 в Единния регистър на медиаторите
Тел. + 359 884 565 978