За медиацията

 • Какво е медиация
 • За кои спорове е подходяща
 • Продължителност
 • Какво прави медиаторът
 • Правни последици от споразумението
 • Нормативна база

Какво е медиация

 1. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

За кои спорове е подходяща

 1. Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са трансгранични.
 2. За разлика от съдебното дело медиацията не се интересува единствено от историческата фактология на отношенията. Медиацията е насочена към бъдещето. Тя се интересува от запазването на бъдещите добри взаимоотношения между спорещите:
   1. Поради това медиацията е много подходяща между спорещи търговски субекти, които имат взаимен интерес да запазят бизнес отношенията си.
   2. Медиацията е много подходяща и за родители, които прекратяват съпружеските си взаимоотношения, но остават свързани като родители.
 3. Примерни въпроси, чийто отговор „ДА“ ви показва, че медиацията би ви била предпочетен подход пред дело:
    1. Важно ли Ви е да продължите бъдещи отношения с другата страна?
    2. Важно ли Ви е да намерите бързо решение на спора си?
    3. Важно ли Ви е решението на спора да е ваше (не на съдия)?
    4. Важно ли Ви е да запазите в тайна спора, информация, факти и проблемите около него, и да предпазите имиджа си?
    5. Можете ли да се ангажирате да изпълните това, което си договаряте?
    6. Важно ли Ви е да си спестите стрес и нерви при разрешаването на спора?
    7. Важно ли Ви е да подобрите общуването и отношенията си с другата страна?
    8. Важно ли Ви е да избегнете риска от загуба при евентуално дело?
    9. Важно ли Ви е да намерите гъвкаво и творческо решение на сложен въпрос?
    10. Важно ли Ви е да бъдете изслушани, за да си изясните своите позиции и интереси?
    11. Търсите ли частични решения, за да се стесни обхвата и интензивността на спора?
 4. Не е уместна медиацията като метод, ако:
    1. Върху вас е било оказвано насилие от другата страна;
    2. Върху вас се оказва заплаха или натиск по време на процеса на медиация;
    3. Нямате адвокат, с когото да консултирате правата си и спогодбата, преди да я подпишете;
    4. Искате да накажете другата страна или да ѝ отмъстите.

Продължителност

 1. Медиацията протича в рамките на една или повече срещи. Срещите се насрочват след съгласуване с всяка от страните в удобно за тях време;
 2. За разрешаване на един спор обикновено са достатъчни 3 – 4 срещи, а при сложни случаи – 6 срещи;
 3. Една среща по медиация обикновено продължава около 2 – 4 часа. В случаи с повече сложност и участници, продължителността е 4 – 6 часа;
 4. Средно решаването на един спор отнема около 10 часа.

Какво прави медиатора

 1. Ръководи процедурата по медиация;
 2. Дава ритъм и структура на процеса;
 3. Улеснява с медиаторски техники и подходи общуването между спорещите;
 4. Трансформира противопоставянето в спора в сътрудничество за разрешаването му във взаимен интерес;
 5. Води страните през интересите им към изготвяне на споразумение.

Правни последици от споразумението

 1. Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са участвали в процедурата;
 2. Страните обикновено изпълняват споразумението по своя воля, тъй като със съдействието на медиатора е постигнато споразумение, в което са защитени техните интереси;
 3. В случай че е необходимо, споразумението може да бъде изпълнено принудително, след като бъде:
    1. потвърдено от съд или арбитраж. Това може да стане както когато медиацията е проведена по време на висящ съдебен процес – чрез включването на споразумението в съдебна или арбитражна спогодба, така и чрез започване на съдебен или арбитражен процес специално за включването му в съдебна или арбитражна спогодба;
    2. направена нотариална заверка на подписите – когато споразумението се отнася до задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи. В този случай въз основа на споразумението може да бъде поискано незабавно принудително изпълнение чрез издаването на заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Нормативна база

  1. Закон за медиацията
  2. Наредба № 2 от 15 март 2007 г.
  3. Директива 2008/52/ео

Любов Миронова – МЕДИАТОР
№ 20 2011 1903 в Единния регистър на медиаторите
Тел. + 359 884 565 978