Рецензия

на „Пътеводител в света на приказките“, с автор Любов Миронова

Рецензент:  проф.д-р Емилия Василева

„Пътеводител в света на приказките“ е книга, която впечатлява със своята актуалност, научна обоснованост и емоционална приобщеност към една цялостна авторова концепция за пълноценното израстване на децата в периода на ранното детство.

Изложението на книгата следва логически издържана структура, очертаваща няколко основни информационни цялости: приказката в живота на детството, същност на жанра, видове приказки, послания, закодирани в тях, избор на приказка, съобразно възрастовия период, подготовка на децата за среща с приказните герои, ценностните измерения на въздействията на приказката върху духовното пробуждане на подрастващите, както и типични грешки, които родители и учители допускат в педагогическото взаимодействие с децата.

Анализите, които авторката предлага представляват синтезираната мъдрост на редица автори, с предимство на теоретичните постановки на Рудолф Щайнер, педагозите, представители на хуманистичното направление в педагогиката, както и личните авторови проникновения на Любов Миронова. Основните постановки съчетават теоретична яснота и практическа конкретика, позоваваща се не на умозрителни тълкувания, а на богат личен опит, натрупван, преживяван и анализиран в продължителен период от време. Затова и научната обоснованост и вдъхновените послания звучат убедително и завладяващо. Те ни насочват към важни закономерности, свързани с различните периоди от развитието на детето, неговите потребности, личностно осъзнаване, емоционални изяви и проблеми. Ролята на видовете приказки се съотнася към тази предпоставеност и затова не звучи абстрактно а с подчертана практическа насоченост. Приказката се разглежда и като литературен жанр и като уникален инструмент за влияние върху детското съзнание, речта и  ценностната система. Любов Миронова надхвърля съществуващите ортодоксални трактовки за приказката и търси нови измерения на следите, които тя оставя върху детето. Авторката говори за отваряне на неговото съзнание по посока - преодоляване на вътрешните противоречия като егоцентризъм, нравствен реализъм и  пробуждане на рефлексите за себеутвърждаване.

Като истински познавач на материята, г-жа Миронова прави научно подкрепена прогноза за периодите на включване на приказката в живота на децата, съобразно белезите на израстването(съзнание на чувствата, съзнание на мислите, волята, подражателните сили, въображението, базисните ценностни ориентации). Специален акцент е поставен на въображението като двигател на емоционалното, смислово и духовно начало в изграждане на личността. Коментирайки неговите градивни функции, авторката аргументирано влиза в задочен спор с някои от педагогическите принципи в теорията  на Мария Монтесори и тяхното приложение в съвременната педагогическа практика. Това говори за изключителната изследователска смелост и страст на Л.Миронова, възникнали на базата на сериозна теоретична и практическа подготовка. Авторката разглежда разгръщането на личностния потенциал на всяко дете с помощта на приказката на едно многопластово равнище и в обвързаност с различните активности, типични за всяка възрастова група: игра, рисуване, разказване, претворяване на образи -и всичко това на фона на пълноценно емоционално преживяване, което отключва духовна енергия, поощрява изявата, приобщава към ценностните измерения на света, в който детето живее. В книгата си Л. Миронова отстоява своята пристрастност към автентичността на приказките. Противопоставя се на някои безплодни опити за преработка или налагани ни „иновативни“ творчески усилия, които накърняват ценностната ориентация и възможността на приказката за позитивно влияние върху личността. Много съдържателен е и коментарът за електронните носители на приказни сюжети – техните предимства и недостатъци. Дадени са ясни указания за редуването им с четенето и разказването.

Разгръщайки своя богат поглед към развиващите функции на приказката, авторката индиректно се докосва до една изключително актуална тема „приказкотерапията“, която вероятно ще коментира в по-нататъшните си изследвания.

Заключение:

Книгата „Пътеводител в света на приказките“ е труд с висока научна стойност и духовен смисъл. Тя завладява с ценните проникновения на авторката и подчертания прагматизъм.

25.01.2022                                                                                    Рецензент: проф. д-р Емилия Василева