Медиация между съдружници

Ако две деца се карат за един портокал:

  • Позиционни преговори е всеки да излага аргументи и сила, за да вземе портокала.
  • Компромис е да се раздели портокалът на две.
  • Медиация е да се изслушат емоциите на децата и оттам да се видят действителните им нужди. Да се разбере, че едното дете иска сока, а другото кората. Да се потърсят варианти как на практика и двата интереса да се удовлетворят. Да се подпише споразумение, което понеже удовлетворява нуждите и на двете страни, се изпълнява доброволно. Двете деца да запазят добрите си взаимоотношения и за напред.

Медиацията

е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Медиацията между съдружници се използва:

  • когато имат спорове как да се управлява фирмата им. Целта е тези спорове да се решат конструктивно, да се достигне до споразумение, в което и двете страни да са удовлетворили интересите си и да запазят добри дългосрочни взаимоотношения, без да се стига до съд или агресия.
  • Медиация между съдружници се прави при раздяла на съдружниците. При разделяне на бизнес, както и при бракоразводните дела, често има много емоции и напрежение. При подобни бушуващи вътрешноорганизационни спорове, включително и между членове на управителен съвет, значителни щетите се нанасят върху отношенията и работата със служителите, клиентите, доставчиците, партньорите и върху имиджа на организацията. Особено препоръчителна е медиация в случаите с голям материален интерес, за да се спести дължимият върху него процент държавни такси по съдебното дело и свързаният с това голям разход на време и психична енергия.

Бъдещето е в извънсъдебното решаване на спорове. В тази връзка според нашето законодателство съдът е длъжен да насочва страните към възможността да използват медиация.

Нормативна база

  • Закон за медиацията.
  • Наредба № 2 от 15 март 2007 г.
  • Директива 2008/52/ео

Вече 28 години в мениджърската и консултантската си практика асистирам на хората да си решават мирно споровете.
Вписан медиатор съм в Единния регистър към Министерството на правосъдието.
Също така съм и IMI Qualified Mediator
Член на МРЕЖАТА НА МЕДИАТОРИТЕ при Споразумения.

Ако имате спор,
за който имате нужда от професионална асистенция, за да го разрешите, може да се свържете с мен на contact@LMironova.com или да позвъните на 0884 565 978.